งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด มีไว้ช่วยวัดความสามารถในการบริหารเงินสดของกิจการโดยสรุปจำนวนเงินสดที่กิจการรับเข้าและจ่ายออกในระหว่างปีซึ่งทำให้ผู้ใช้งบเข้าใจถึงที่มาของและการใช้ไปของเงินสดของกิจการ

 • เจ้าหนี้ต้องการข้อมูลจากงบนี้
  ถึงแม้งบกระแสเงินสดไม่อยู่ในรายการงบการเงินบังคับที่บริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องจัดทำและนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประจำทุกปี แต่เป็นงบสำคัญที่ผู้พิจารณาปล่อยสินเชื่อมักมองเป็นอันดับแรกๆ ถึงเงินสดที่หาได้จากการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ
 • ประกอบด้วยเงินสดจาก 3 กิจกรรม
  ส่วนประกอบหลักของงบกระแสเงินสดมี 3 กิจกรรม ได้แก่
  • กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
   เงินสดเข้าและออกจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น เงินสดรับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ เงินสดจ่ายค่าต้นทุนสินค้าขาย หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆประจำวันของกิจการ
  • ระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เงินสดไหลเข้าและไหลออกในระยะยาวของกิจการ เช่นการซื้อขายที่ดินหรืออาคาร รวมถึงเงินสดเข้าและออกจากการควบรวมกิจการก็อยู่ในหมวดนี้เช่นกัน เนื่องจากไม่ใช่กระแสเงินสดจากการดำเนินการตามปกติของกิจการ
  • กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
   เงินสดเข้าและออกจากการหาเงินทุนของกิจการ รายการที่แสดงในส่วนนี้ของงบกระแสเงินสดยกตัวอย่างเช่น เงินรับจากการกู้ยืมและ เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของกิจการ
 • จัดทำได้สองวิธี
  งบกระแสเงินสดจัดทำได้ 2 วิธีได้แก่ วิธีทางตรงและทางอ้อม โดยต่างกันในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 
  • วิธีทางตรง
   งบกระแสเงินสดทางตรงรวบรวมรายการต่าง ๆที่มีการรับเข้าและจ่ายออกเป็นเงินสดตลอดปี ซึ่งมีความยากกว่าในการจัดทำ แต่ให้ข้อมูลที่อ่านง่ายกว่าสำหรับผู้ใช้งบ
  • วิธีทางอ้อม
   วิธีนี้ต่างจากวิธีทางตรง ตรงที่กระแสเงินจากกิจกรรมดำเนินงานจะถูกคำนวณมาจากการตั้งต้นด้วยกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แล้วนำมาปรับปรุงด้วยการนำรายการที่ไม่ได้รับหรือจ่ายเป็นเงินสดทั้งจากในงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จออก