Our

Services


บริการรับทำบัญชี

การบัญชีเชิงรุกที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงินและการบัญชีที่ต้องจัดทำทุกปีให้สร้างประโยชน์และมูลค่าที่เห็นได้ชัดในการวางแผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำไปสู่ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น


บัญชีเชิงรุก

การบัญชีเชิงรุกที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงินและการบัญชีที่ต้องจัดทำทุกปีให้สร้างประโยชน์และมูลค่าที่เห็นได้ชัดในการวางแผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำไปสู่ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น


บัญชีเชิงรับ

การใช้การบัญชีเพื่อป้องกันการสูญเสียกำไรของกิจการ
 


บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการจัดทำงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง


บริการจดทะเบียนบริษัท

Inflow accounting ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท


บริการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเชื่อแก่บริษัท

การวางแผนในการจัดหาเงินทุนของกิจการเป็นสิ่งสำคัญที่กิจการต้องพิจารณาให้ดีเพื่อให้กิจการนำเงินกู้ที่ได้รับมาไปเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ


บริการให้คำปรึกษากิจการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (Pre – IPO)

การจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องผ่านเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งครอบคลุมหลากหลายส่วน