บริการให้คำปรึกษากิจการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (Pre – IPO)

การจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องผ่านเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งครอบคลุมหลากหลายส่วน เช่น

การมีที่ปรึกษาจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการได้อีกด้วย

หากท่านสนใจบริการของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เราติดต่อกลับ
หากท่านสนใจบริการของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เราติดต่อกลับ


Related Articles