ตามหาพ่อค้าแม่ค้า online ที่อยากสัมมนาภาษี-บัญชี

เข้าร่วมไขความลับเรื่อง ภาษี-บัญชี รู้ทันสรรพากรภายใน 1 วัน
  ในงานสัมมนา “รู้ ครบ จบหมด บัญชีภาษี ธุรกิจขายของ online”

ค่าสัมมนา
4,900 บาท

รู้จักกับความลับของ งบการเงินบริษัท ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

งบการเงินบริษัท

งบการเงินบริษัท ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของบริษัท การจะดำเนินกิจการบริษัทให้เลือดไปเลี้ยงทุกส่วน และมีสุขภาพที่ดี กิจการจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลการดำเนินงาน รวมถึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ หากผู้บริหารตัดสินใจโดยปราศจากความเข้าใจในข้อมูลของบริษัทก็แทบจะเหมือนผู้บริหารตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของการคาดเดา

การเก็บข้อมูลมีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินเราสามารถดูได้จากงบการเงินของบริษัทซึ่งกิจการต้องทำเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีงบที่สำคัญหลักๆ 4 งบ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ให้ข้อมูลฐานะทางการเงินของกิจการ ณ สิ้นรอบบัญชี (ปกติมักเป็นสิ้นปี) โดยแสดงให้เห็นถึงทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินลงทุนโดยเจ้าของกิจการ

 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของกิจการในรูปแบบของรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และกำไร/ขาดทุนของกิจการในช่วงเวลา 1 ปี

 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนของกิจการในช่วงเวลา 1 ปี 

 

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดไม่ได้อยู่ในรายการงบที่ บริษัทจำกัด ต้องจัดทำขึ้นตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด แต่ในความเป็นจริงเป็นงบที่สำคัญมาก เนื่องจากงบกำไรขาดทุนโดยทั่วไปจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของหลักเกณฑ์คงค้างที่ไม่ได้แสดงให้เห็นกระแสเงินที่เข้าและออกของกิจการ เราจึงต้องมองงบกระแสเงินสดควบคู่ไปกับงบอื่น ๆด้วยเพื่อมองถึงเงินสดที่กิจการมีอยู่จริง ๆ

งบการเงิน เป็นสมบัติที่ทุกกิจการมีอยู่แล้ว แต่เรามักไม่ได้มองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของมันทั้ง ๆที่เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่กิจการอย่างมากในการเอาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการติดสินใจ ซึ่งแต่ละงบจะบอกข้อมูลแก่เราในแง่ที่ต่าง ๆกัน บทความถัดๆไปของซีรีย์ความลับของงบการเงินนี้ เราจะมาอธิบายถึงความสำคัญและการนำข้อมูลไปใช้ของแต่ละงบให้ทุกคนได้รู้ต่อไป