รู้จักกับความลับของงบการเงินที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

งบการเงินก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของบริษัท การจะดำเนินกิจการบริษัทให้เลือดไปเลี้ยงทุกส่วน และมีสุขภาพที่ดี กิจการจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลการดำเนินงาน รวมถึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ หากผู้บริหารตัดสินใจโดยปราศจากความเข้าใจในข้อมูลของบริษัทก็แทบจะเหมือนผู้บริหารตัดสินใจทางธุรกิจบนพื้นฐานของการคาดเดา

การเก็บข้อมูลมีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินเราสามารถดูได้จากงบการเงินของบริษัทซึ่งกิจการต้องทำเป็นประจำทุกปี โดยมีงบที่สำคัญหลักๆ 4 งบ

  • งบแสดงฐานะทางการเงิน
    ให้ข้อมูลฐานะทางการเงินของกิจการ ณ สิ้นรอบบัญชี (ปกติมักเป็นสิ้นปี) โดยแสดงให้เห็นถึงทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินลงทุนโดยเจ้าของกิจการ
  • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
    แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของกิจการในรูปแบบของรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และกำไร/ขาดทุนของกิจการในช่วงเวลา 1 ปี
  • งบกระแสเงินสด
    งบกระแสเงินสดไม่ได้อยู่ในรายการงบที่ บริษัทจำกัด ต้องจัดทำขึ้นตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด แต่ในความเป็นจริงเป็นงบที่สำคัญมาก เนื่องจากงบกำไรขาดทุนโดยทั่วไปจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของหลักเกณฑ์คงค้างที่ไม่ได้แสดงให้เห็นกระแสเงินที่เข้าและออกของกิจการ เราจึงต้องมองงบกระแสเงินสดควบคู่ไปกับงบอื่น ๆด้วยเพื่อมองถึงเงินสดที่กิจการมีอยู่จริง ๆ

งบการเงินเป็นสมบัติที่ทุกกิจการมีอยู่แล้ว แต่เรามักไม่ได้มองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของมันทั้ง ๆที่เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่กิจการอย่างมากในการเอาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการติดสินใจ ซึ่งแต่ละงบจะบอกข้อมูลแก่เราในแง่ที่ต่าง ๆกัน บทความถัดๆไปของซีรีย์ความลับของงบการเงินนี้ เราจะมาอธิบายถึงความสำคัญและการนำข้อมูลไปใช้ของแต่ละงบให้ทุกคนได้รู้ต่อไป

OUR STORY

เรามีชื่อในการช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจในเรื่องบัญชีและภาษีเพื่อให้เจ้าของธุรกิจมั่นใจว่าบัญชีและภาษีที่ทำออกมานั้นถูกต้องอีกทั้งเรายังให้คำแนะนำกับเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจที่กำลังเติบโต ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจต่างๆ

ไม่ว่าจะเรื่องจำนวนคนหรือเวลาที่มีน้อยกว่าบริษัทระดับ Corporate หรือความรู้ในการบริหารจัดการภาษีซึ่งเราก็มีผู้ตรวจสอบบัญชี CPA คอยให้คำแนะนำกับเจ้าของธุรกิจทุกท่าน

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการ บริการบัญชีด้วย เราขอแนะนำ