งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบกำไรขาดทุน บอกเราว่ากิจการของเราทำกำไรได้เท่าไหร่ตลอดทั้งปี โดยส่วนประกอบหลักๆได้แก่ รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และกำไรขาดทุนสุทธิของกิจการ ลักษณะเด่นของงบกำไรขาดทุนมีอยู่ 3 ข้อหลักๆ ดังนี้

 • Friendly ต่อผู้ใช้งบ
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นงบที่ค่อนข้าง friendly ต่อผู้ใช้เพราะไม่ได้มีความซับซ้อน ผู้ใช้งบจะสามารถมองเห็นผลการดำเนินงานของบริษัทที่แสดงออกมาในรูปแบบเดียวกันเสมอ ได้แก่ รายได้ – ค่าใช้จ่าย = กำไร/ขาดทุน
 • แสดงรายการรายได้ค่าใช้จ่ายเป็นเกณฑ์คงค้าง
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงข้อมูลทั้งที่เป็นเงินสด (ขายเงินสด)และรายการที่ไม่เป็นเงินสด (ขายหรือให้บริการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน หรือมี credit term ให้ลูกค้า) ดังนั้นอาจะเกิดกรณีที่กิจการมีกำไรเยอะ แต่ไม่ได้มีเงินอยู่จริง ๆ เนื่องจากขายได้แต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้
 • ค่าใช้จ่ายหลายประเภท
  ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนรวบรวมรายการตลอดทั้งปี และแยกประเภทออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ
  • ต้นทุนขายหรือต้นทุนบริการ เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าหรือบริการที่ขาย