งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรืองบกำไรขาดทุน บอกเราว่ากิจการของเราทำกำไรได้เท่าไหร่ตลอดทั้งปี โดยส่วนประกอบหลักๆได้แก่ รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และกำไรขาดทุนสุทธิของกิจการ ลักษณะเด่นของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีอยู่ 3 ข้อหลักๆ ดังนี้

 

Friendly ต่อผู้ใช้งบ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นงบที่ค่อนข้าง friendly ต่อผู้ใช้เพราะไม่ได้มีความซับซ้อน ผู้ใช้งบจะสามารถมองเห็นผลการดำเนินงานของบริษัทที่แสดงออกมาในรูปแบบเดียวกันเสมอ ได้แก่ รายได้ – ค่าใช้จ่าย = กำไร/ขาดทุน

 

แสดงรายการรายได้ค่าใช้จ่ายเป็นเกณฑ์คงค้าง

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงข้อมูลทั้งที่เป็นเงินสด (ขายเงินสด)และรายการที่ไม่เป็นเงินสด (ขายหรือให้บริการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน หรือมี credit term ให้ลูกค้า) ดังนั้นอาจะเกิดกรณีที่กิจการมีกำไรเยอะ แต่ไม่ได้มีเงินอยู่จริง ๆ เนื่องจากขายได้แต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้

 

ค่าใช้จ่ายหลายประเภท

ค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนรวบรวมรายการตลอดทั้งปี และแยกประเภทออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ

– ต้นทุนขายหรือต้นทุนบริการ เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าหรือบริการที่ขาย

– ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

– ต้นทุนทางการเงิน หรือดอกเบี้ยที่กิจการต้องจ่าย

 

ทั้งนี้ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นรายงานหนึ่งที่สำคัญมากต่อการทำงบการเงิน และเมื่อปิดงบการเงินจะต้องผ่านการตรวจสอบงบการเงินจากผู้สอบบัญชีที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ ดันั้น ควรส่งให้สำนักงานบัญชีตรวจสอบงบการเงิน ก่อนส่งข้อมูลให้แก่สรรพากร

OUR STORY

เรามีชื่อในการช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจในเรื่องบัญชีและภาษีเพื่อให้เจ้าของธุรกิจมั่นใจว่าบัญชีและภาษีที่ทำออกมานั้นถูกต้องอีกทั้งเรายังให้คำแนะนำกับเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจที่กำลังเติบโต ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจต่างๆ

ไม่ว่าจะเรื่องจำนวนคนหรือเวลาที่มีน้อยกว่าบริษัทระดับ Corporate หรือความรู้ในการบริหารจัดการภาษีซึ่งเราก็มีผู้ตรวจสอบบัญชี CPA คอยให้คำแนะนำกับเจ้าของธุรกิจทุกท่าน

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการ บริการบัญชีด้วย เราขอแนะนำ