งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบนี้แสดงการเคลื่อนไหวในส่วนทุนและแสดงกำไรสะสมจากการดำเนินธุรกิจของกิจการ ซึ่งจริง ๆส่วนของผู้ถือหุ้นนี้มีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินอยู่แล้ว (ต่อจากรายการสินทรัพย์ และ หนี้สิน) แต่ในงบแสดงฐานะไม่ได้ให้ภาพการเคลื่อนไหวของแหล่งทุนของกิจการระหว่างต้นปีไปจนถึงปลายปี ดังนั้นจึงมีงบนี้แยกออกมาจากงบหลักอื่น ๆ

  • ทุนที่ออกและชำระแล้ว (ทุนของเจ้าของที่ใส่เข้ามาลงทุนในกิจการ)
    ณ วันเริ่มต้นกิจการ หากจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทจำกัดผู้จัดตั้งต้องใส่ทุนเข้าบริษัทขั้นต่ำ 25% ของมูลค่าทุนที่จดทะเบียน แต่หากจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้จัดตั้งต้องนำเงินทุนใส่เข้ามาทั้ง 100% ของเงินทุนที่จดทะเบียนรายการนี้ในงบบอกเราถึงความเคลื่อนไหวของรายการทุนที่เจ้าของใส่เข้ามาในกิจการระหว่างปี ซึ่งมีทั้งทุนที่ชำระเข้ามาเพิ่ม หรือการเพิ่มทุนลดทุนของเจ้าของ
  • กำไรสะสม
    กำไรสะสมคือกำไรที่เหลือจากการดำเนินธุรกิจหลังจากจ่ายเงินปันผลให้แก่เจ้าของธุรกิจ (ถ้ามี)กำไรขาดทุนสุทธิที่เห็นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงมูลค่าของทั้งปีนั้น ๆเท่านั้น ส่วนกำไรสะสมเป็นกำไรที่เหลือสะสมมาในทุกๆปีตั้งแต่จัดตั้งกิจการ