ตามหาพ่อค้าแม่ค้า online ที่อยากสัมมนาภาษี-บัญชี

เข้าร่วมไขความลับเรื่อง ภาษี-บัญชี รู้ทันสรรพากรภายใน 1 วัน
  ในงานสัมมนา “รู้ ครบ จบหมด บัญชีภาษี ธุรกิจขายของ online”

ค่าสัมมนา
4,900 บาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบดุล เป็นงบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันที่กำหนดในงบ ที่กิจการมีหน้าที่จัดทำเพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์

สินทรัพย์ ทรัพย์สินที่กิจการเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม แบ่งออกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน โดยแยกจากระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะ

ได้รับประโยชน์ หากคาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ในงบ จะถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสด สินค้าคงเหลือ และหากคาดว่าจะได้รับประโยชน์นานกว่า 1 ปีขึ้นไปจะถือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

งบแสดงฐานะการเงินในส่วนของสินทรัพย์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

– สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) คือเงินสดหรือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว และคาดว่าจะก่อประโยชน์ให้กิจการได้ภายในเวลา 1 ปี หรือ 1 รอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้าที่สามารถชำระภายในรอบระยะเวลาบัญชี สินค้าคงเหลือ รวมถึงค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่นๆ เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

– สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets) เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อยกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน และไม่อาจเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี หรือ 1 รอบระยะบัญชีของกิจการ มีความคงทนถาวร และก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการมากกว่า 1 ปี เช่น ที่ดิน อาคาร เงินลงทุนระยะยาว เงินให้กู้ยืมระยะยาว สินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่มีมูลค่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการ เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์

 

หนี้สิน

หนี้สิน ภาระผูกพันที่กิจการต้องจ่ายคืน แบ่งออกเป็นหนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนเช่นเดี่ยวกับสินทรัพย์ หากต้องชำระภายใน 1 ปีนับจากวันที่ในงบ จะถึงเป็นรายการหมุนเวียน เช่น เจ้าหนี้การค้า(ต้นทุนซื้อสินค้ามาขาย หรือต้นทุนการบริการ) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ตัวอย่างของหนี้สินไม่หมุนเวียนเช่น เงิน

กู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยงบแสดงฐานะการเงินในส่วนของหนี้สินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

– หนี้สินหมุนเวียน (Current Assets) หรือหนี้สินระยะสั้น เป็นภาระหนี้สินของกิจการที่ต้องชำระให้แก่บุคคลภายนอกภายในไม่เกิน 1 ปี เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้า 

– หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets) หรือหนี้สินระยะยาว เป็นภาระหนี้สินของกิจการที่ต้องชำระให้แก่บุคคลภายนอกที่มีเวลาชำระคืนเกิน 1 ปี เช่น เงินกู้ระยะยาว หุ้นกู้ระยะยาว

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงเงินทุนของบริษัท ส่วนประกอบหลักๆได้แก่ ทุนของเจ้าของที่แบ่งออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน และกำไรสะสมจากการดำเนินธุรกิจ

ซึ่งประกอบด้วย

– ทุนเรือนหุ้น (Share Capital) คือการนำเงินมาลงทุนของเจ้าของกิจการ

– กำไร (ขาดทุน) สะสม (Retained Earnings) คือกำไรสะสมที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และเป็นกำไนที่กิจการสะสมไว้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการ 

ข้อมูลจาก งบแสดงฐานะทางการเงิน ให้ข้อมูลสุขภาพทางการเงินของกิจการในมุมมองของสภาพคล่อง รวมถึงภาพสินทรัพย์ที่กิจการเป็นเจ้าของว่ามาจากแหล่งเงินทุนใดบ้างจากหนี้สินและทุนของเจ้าของ (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความ “จุดเปลี่ยน! จากภาพสะท้อน งบแสดงฐานะการเงิน“)