งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบดุลเป็นงบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันที่กำหนดในงบ ซึ่งประกอบด้วย 3ส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น
  • สินทรัพย์ ทรัพย์สินที่กิจการเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม แบ่งออกเป็นสินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนโดยแยกจากระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์ หากคาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ในงบ จะถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสด สินค้าคงเหลือ และหากคาดว่าจะได้รับประโยชน์นานกว่า 1 ปีขึ้นไปจะถือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
  • หนี้สิน ภาระผูกพันที่กิจการต้องจ่ายคืน แบ่งออกเป็นหนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนเช่นเดี่ยวกับสินทรัพย์ หากต้องชำระภายใน 1 ปีนับจากวันที่ในงบ จะถึงเป็นรายการหมุนเวียน เช่น เจ้าหนี้การค้า(ต้นทุนซื้อสินค้ามาขาย หรือต้นทุนการบริการ) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ตัวอย่างของหนี้สินไม่หมุนเวียนเช่น เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
  • ส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงเงินทุนของบริษัท ส่วนประกอบหลักๆได้แก่ ทุนของเจ้าของที่แบ่งออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่า ๆกัน และกำไรสะสมจากการดำเนินธุรกิจ
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงินให้ข้อมูลสุขภาพทางการเงินของกิจการในมุมมองของสภาพคล่อง รวมถึงภาพสินทรัพย์ที่กิจการเป็นเจ้าของว่ามาจากแหล่งเงินทุนใดบ้างจากหนี้สินและทุนของเจ้าของ

OUR STORY

เรามีชื่อในการช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจในเรื่องบัญชีและภาษีเพื่อให้เจ้าของธุรกิจมั่นใจว่าบัญชีและภาษีที่ทำออกมานั้นถูกต้องอีกทั้งเรายังให้คำแนะนำกับเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจที่กำลังเติบโต ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจต่างๆ

ไม่ว่าจะเรื่องจำนวนคนหรือเวลาที่มีน้อยกว่าบริษัทระดับ Corporate หรือความรู้ในการบริหารจัดการภาษีซึ่งเราก็มีผู้ตรวจสอบบัญชี CPA คอยให้คำแนะนำกับเจ้าของธุรกิจทุกท่าน

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการ บริการบัญชีด้วย เราขอแนะนำ