บริการจัดเตรียมเอกสาร
เพื่อขอสินเชื่อแก่บริษัท

การจัดหาเงินทุนของกิจการ หรือโครงสร้างเงินทุนของกิจการ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่เงินทุนจากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น และเงินทุนที่ได้จากการขอสินเชื่อหรือที่อยู่ในรูปของหนี้สิน หากกิจการเลือกใช้เงินกู้ ต้นทุนทางการเงินที่กิจการต้องเจอก็คือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นภาระผูกพันที่กิจการต้องรับ

ดังนั้น การวางแผนในการจัดหาเงินทุนของกิจการรวมถึงการวางแผนการชำระเงินกู้ภายหลังจากได้สินเชื่อเป็นสิ่งสำคัญที่กิจการต้องพิจารณาให้ดี เพื่อให้กิจการนำเงินกู้ที่ได้รับมาไปเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ


ติดต่อ Inflow Accounting เพื่อ

รับคำปรึกษา
ในการจัดทำแผนธุรกิจ

จัดทำงบกระแสเงินสด
Cash flow plan

จัดทำแผนการใช้เงินกู้

จัดเตรียมเอกสาร
เพื่อยื่นขอสินเชื่อ

หากท่านสนใจบริการของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เราติดต่อกลับ
หากท่านสนใจบริการของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เราติดต่อกลับ


Related Articles