บริการตรวจสอบบัญชี

กฎหมายกำหนดให้กิจการต้องจัดทำงบการเงินและต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)เป็นประจำทุกปี

ซึ่งนอกจากบริษัทต้องจัดทำให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว การตรวจสอบบัญชีของบริษัทยังทำให้ผู้ใช้งบการเงินได้แก่ เจ้าหนี้ คู่ค้า รวมถึงผู้ประกอบการมั่นใจว่าข้อมูลงบการเงินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ และวางแผนทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

Inflow Accounting ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการจัดทำงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง”

หากท่านสนใจบริการของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เราติดต่อกลับ
หากท่านสนใจบริการของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เราติดต่อกลับ


Related Articles