งบกระแสเงินสด

เช็กสภาพคล่องของกิจการจาก… งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด มีไว้ช่วยวัดความสามารถในการบริหารเงินสดของกิจการโดยสรุปจำนวนเงินสดที่กิจการรับเข้าและจ่ายออกในระหว่างปีซึ่งทำให้ผู้ใช้งบเข้าใจถึงที่มาของและการใช้ไปของเงินสดของกิจการ