งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบดุลเป็นงบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันที่กำหนดในงบ ซึ่งประกอบด้วย 3ส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น