ตามหาพ่อค้าแม่ค้า online ที่อยากสัมมนาภาษี-บัญชี

เข้าร่วมไขความลับเรื่อง ภาษี-บัญชี รู้ทันสรรพากรภายใน 1 วัน
  ในงานสัมมนา “รู้ ครบ จบหมด บัญชีภาษี ธุรกิจขายของ online”

ค่าสัมมนา
4,900 บาท

ความน่าเชื่อถือของบริษัท จากการตรวจสอบบัญชี

ความน่าเชื่อถือของบริษัท

ความน่าเชื่อถือของบริษัท อาจสร้างได้จากหลายๆ วิธีการ แต่มีส่วนน้อยมากที่จะให้ความสำคัญกับการสร้าง ความน่าเชื่อถือของบริษัทจากการตรวจสอบบัญชี เพราะนอกจากกฎหมายจะบังคับให้บริษัทนิติบุคคลต้องมีการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทอาจยังมองไม่เห็นประโยชน์อื่นๆ ของการตรวจสอบบัญชีเลย

แต่ความจริงแล้วยังสร้าง ความน่าเชื่อถือของบริษัท ได้หลายด้านอีกด้วย ซึ่งหากใครกำลังมองว่าการตรวจสอบบัญชีเป็นเรื่องน่าเบื่อ ยุ่งยาก และต้องเสียเงินเสียทองเพื่อจ้างผู้สอบบัญชีอิสระ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการมาทำการตรวจสอบบัญชีให้

อยากให้เลื่อนข้อความต่อจากนี้ไปอีกสักนิด แล้วคุณจะพบว่าการตรวจสอบบัญชี ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัท และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับอย่างเหลือเชื่อ

การตรวจสอบบัญชีคืออะไร

ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับการตรวจสอบบัญชี หรือการสอบบัญชีเสียก่อน เพื่อให้กิจการเห็นความสำคัญของการตรวจสอบบัญชีที่มีมากกว่าที่กฎหมายบังคับ

ดังนั้น การตรวจสอบบัญชีหรือการสอบบัญชี คือการตรวจสอบผลลัพธ์ของการบันทึกบัญชีของกิจการ หรือเรียกอีกอย่างเรียกว่าตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะตรวจสอบข้อมูลในงบการเงิน รวมถึงเอกสารประกอบการลงบัญชี และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงบัญชี ว่ากิจการได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปอย่างถูกต้องหรือไม่ รวมถึงงบการเงินของกิจการถูกต้องตามควรหรือไม่

วิธีการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สามารถแบ่งได้เป็น 3 กระบวนการคือ

1.วางแผนงานตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีการตรวจสอบ

2.ปฏิบัติงานตรวจสอบ

3.สรุปผลการตรวจสอบและออกรายงานผลการตรวจสอบ

หลังจากผู้สอบบัญชีเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบเพื่อออกรายงานผลการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีจะต้องแสดงความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งมี 4 แบบ คือ แบบไม่มีเงื่อนไข แบบมีเงื่อนไข แบบงบการเงินไม่ถูกต้อง และแบบไม่แสดงความเห็น

โดยการแสดงความเห็นแต่ละแบบจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งการแสดงความเห็นอื่นนอกเหนือจากแบบไม่มีเงื่อนไข จะทำให้ผู้ใช้งบการเงินไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้/ลูกหนี้ สถาบันการเงินต่างๆ หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร ตระหนักและนำไปปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นไว้ต่องบการเงิน

 

ลดความผิดพลาด เพิ่ม ความน่าเชื่อถือของบริษัท

การตรวจสอบบัญชีจะช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของบริษัท เนื่องจากการตรวจสอบบัญชีจะทำการตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ยง โดยต้องประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอันส่งผลให้งบการเงินเกิดความผิดพลาด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในที่ดี

เพราะการทำบัญชีอาจมีข้อผิดพลาดไม่ตรงตามมาตรฐานการจัดทำบัญชีทั่วไป อย่าเช่นข้อผิดพลาดในการบันทึกความเคลื่อนไหวทางการเงิน กิจกรรมการเงินต่างๆ ภายในองค์กร หรือไม่ได้ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นปีให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาต่างๆ

หากระหว่างการตรวจสอบบัญชีพบข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน หรือเกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น จะต้องมีการรายงานให้ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำงบการเงินทราบ ซึ่งก็จะทำให้ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ สามารถรู้จุดอ่อนในระบบการควบคุมภายใน พร้อมหาวิธีแก้ไขและรับมือได้ทันเวลา

และแน่นอนว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในองค์กรคงไม่เป็นผลดีนัก สำหรับบริษัทที่จะต้องติดต่อซื้อขายหรือ ประสานงานเรื่องต่างๆ ด้วยเหตุนี้เมื่อทราบจุดอ่อนจากการตรวจสอบบัญชี และได้รับการแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันท่วงที จนไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หรือลดความผิดพลาดลง ก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทต่อบุคคลภายนอกนั่นเอง

ใช้งบการเงินได้อย่างมั่นใจ เพิ่ม ความน่าเชื่อถือของบริษัท

การตรวจสอบบัญชีจะทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจว่า การเปิดเผยงบการเงินที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้น มีความน่าเชื่อถือเพราะได้รับการตรวจสอบอย่าถี่ถ้วนจากผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และปฏิบัติอย่างเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

เพื่อให้บริษัทสามารถนำงบการเงินเหล่านี้ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ และมีประสิทธิภาพ และเมื่อบริษัทมั่นใจในงบการเงินที่ถูกเผยแพร่ออกมา การนำงบการเงินดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ อย่างมั่นใจ ก็ส่งผลตามมาคือคู่ค้าทางธุรกิจก็จะเชื่อมั่นในบริษัท ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทให้กับคู่ค้าที่จะร่วมธุรกิจด้วย

 

ปรับปรุงและต่อยอดธุรกิจได้ เพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัท

การตรวจสอบบัญชีช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัท เพราะเป็นหลักประกันขององค์กร ในเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานและประสิทธิผลของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร เช่น ด้านการบริหาร ด้านงานเงิน ซึ่งทำให้บริษัทสามารถนำผลที่ได้รับ ไปทำการปรับปรุงการดำเนินการของธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและดีขึ้น

นอกจากนี้การตรวจสอบบัญชี ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัท ทำให้มีประโยชน์ในแง่ของการนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้ เช่น การหาทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจให้พัฒนายิ่งขึ้น ก็มีโอกาสสูงในการได้รับเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

เลือกสำนักงานตรวจสอบบัญชีอย่างไร ให้เพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัท

เมื่อมาถึงตรงนี้ เชื่อว่าจากที่ผู้ประกอบการอาจเคยกล่ำกลืนฝืนทนที่จะต้องจ้างผู้สอบบัญชีมาตรวจสอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่บริษัทจะได้รับนั้น ย่อมมีมากมายกว่าที่คิดอย่างแน่นอน

เพราะประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากการตรวจสอบบัญชี นั่นคือการนำงบการเงินที่ถูกต้องจากการตรวจสอบบัญชีไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทในการซื้อขาย ประสานงานกับบุคคลภายนอก รวมถึงเงินทุนที่มีโอกาสได้รับสูงกว่าบริษัททั่วไป เนื่องจากความน่าเชื่อถือของบริษัทมีสูงกว่านั่นเอง

แต่การจะนำงบการเงินมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมั่นใจ  เต็มประสิทธิภาพ และสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทได้นั้น ก็ต่อเมื่อบริษัทเลือกสำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงานที่ดี มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญการสอบบัญชีโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการตรวจสอบบัญชีสูงสุด ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมการเลือกสำนักงานตรวจสอบบัญชีได้จากบทความ บริษัทตรวจสอบบัญชี แบบไหนที่กิจการควรเลือกใช้บริการ”