ตามหาพ่อค้าแม่ค้า online ที่อยากสัมมนาภาษี-บัญชี

เข้าร่วมไขความลับเรื่อง ภาษี-บัญชี รู้ทันสรรพากรภายใน 1 วัน
  ในงานสัมมนา “รู้ ครบ จบหมด บัญชีภาษี ธุรกิจขายของ online”

ค่าสัมมนา
4,900 บาท

ประโยชน์ของการทำบัญชี กิจการได้อะไรบ้าง

ประโยชน์ของการทำบัญชี

ประโยชน์ของการทำบัญชี กิจการได้อะไรบ้าง ?!?!… อย่างที่เราได้พูดไปแล้วหลายๆ บทความ ถึงความสำคัญของ การทำบัญชี โดยเฉพาะกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จำเป็นต้องมีการทำบัญชี เพื่อบันทึกรายการรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของกิจการ รวมถึงจำแนกและสรุปผลเพื่อให้ได้ข้อมูลทางการบัญชี ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ของผู้บริหารกิจการ เจ้าของกิจการ หรือบุคคลอื่น ๆ เช่น เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล เป็นต้น และ ประโยชน์ของการทำบัญชี ยังมีอีกหลายด้าน…

1.ทำให้ทราบผลการดำเนินการของกิจการ

2.เพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการวางแผนหลายๆ ด้านของกิจการ

3.เพื่อให้กิจการมีระบบควบคุมภายในที่ดี

4.เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน

5.เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัด

ทำให้ทราบผลการดำเนินการของกิจการ

ประโยชน์ของการทำบัญชี อย่างแรกคือ สามารถช่วยให้ทราบผลการดำเนินการของกิจการได้หลายด้าน เช่น

– ผลของการดำเนินการ จะทำให้ทราบถึงความมั่นคงของกิจการในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร ตามรอบ  ระยะเวลาหนึ่งๆ มีรายรับรายจ่าย มีกำไร-ขาดทุนมากน้อยแค่ไหน มีรายได้หลักรายได้รองเท่าไร เพราะในกระบวนการทางด้านบัญชีนั้นจะต้องมีการวัดและการสรุปผลการดำเนินการของกิจการ  

– สถานะทางการเงินของกิจการในปัจจุบัน เพราะการบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ เช่น การลงทุน รายรับรายจ่าย จะสามารถนำมาจัดทำเป็นรายงานทางการเงินให้ทราบ ทั้งในส่วนของทุนและหนี้สินที่เกิดขึ้น เป็นการรักษาสินทรัพย์ของบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆ ซึ่งหากทราบสถานะทางการเงินของกิจการ จะทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการในเรื่องของการตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออก

สถานะของกิจการในอนาคต เมื่อทราบผลการดำเนินการของกิจการ จะทำให้กิจการสามารถประเมินสถานะของกิจการในอนาคตได้ เช่น การเงินจะมีความมั่นคงขนาดไหน และความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังแสดงถึงสภาพคล่องและความเสี่ยงในขณะนั้นด้วย       

 

การทำบัญชี เพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการวางแผนหลายๆ ด้านของกิจการ

ประโยชน์ของการทำบัญชีลำดับต่อมาคือ เพื่อเป็นข้อมูลไว้สำหรับวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการ และวางแผนกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จตาม

เป้าหมายทั้งวางไว้ ทั้งทางด้านการเงิน เช่น กำไร ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกิจการ วางแผนการตลาด รวมถึงการลงทุนในอนาคต

– วางแผนกิจการ เนื่องจากการทำบัญชีจะสามารถทำให้ทราบข้อมูลการดำเนินการของกิจการได้ ซึ่งถือเป็นตัวช่วยให้ผู้บริหารกิจการตัดสินใจวางแผนการดำเนินงานของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและถูกทิศถูกทางมากขึ้น

– วางแผนกำไร และค่าใช้จ่ายของกิจการ เมื่อมีการทำบัญชี ก็จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของจำนวนต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจการ ซึ่งทำให้สามารถนำไปคำนวณต้นทุนของสินค้า และบริการของกิจการได้อย่างถูกต้อง และวางแผนกำหนดราคาสินค้าและบริการได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลถึงกำไรที่ได้รับก็จะมีความเหมาะสมกับต้นทุนที่ลงทุนไปด้วย  

ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกิจการ ก็สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้ง่ายขึ้น รวมถึงจัดการค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกได้ ที่สำคัญยังทำให้กิจการวางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่กิจการมีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า

– วางแผนการตลาดและการลงทุน เมื่อการทำบัญชีทำให้ทราบรายรับ รายจ่าย สถานะทางการเงิน ดังนั้น การวางแผนการตลาด หรือการนำเงินมาลงทุนในอนาคต ก็สามารถวางแผนได้ดีขึ้น สามารถนำมาวิเคราะห์การตลาดได้ หรือตัดสินใจลงทุนดีหรือไม่    

 

การทำบัญชี เพื่อให้กิจการมีระบบควบคุมภายในที่ดี

ประโยชน์ของการทำบัญชีลำดับถัดมาก็คือ เรื่องของระบบควบคุมภายใน หากกิจการมีการทำบัญชีและวางระบบการทำบัญชีที่ดี จะส่งผลให้การควบคุมภายในกิจการดีขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสอบป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดได้ เนื่องจากการทำบัญชีที่ดีจะสามารถเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องได้

อีกทั้งการทำบัญชีที่ดีจะเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กับกิจการ หากระบบภายในกิจการเกิดความผิดปกติขึ้น ข้อมูลบัญชีที่ทำไว้ก็จะสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาความผิดปกตินั้นๆ พร้อมเตรียมการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

รวมถึงป้องกัน ลดข้อผิดพลาด และควบคุมการปฏิบัติงานภายในกิจการได้ เนื่องจากการทำบัญชีที่ดีมีระบบโดยใช้หลักฐาน เอกสาร บันทึกบัญชี มีการตรวจสอบและคุมยอดบัญชีต่างๆ ด้วยการจัดทำงบกระทบยอด จะสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน

ประโยชน์ของการทำบัญชีที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ คือ ใช้เป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน กล่าวคือเมื่อกิจการทราบผลการดำเนินการว่ามีกำไรหรือขาดทุนเท่าไร เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ และทราบฐานะทางการเงินของกิจการ ก็สามารถนำหลักฐานเหล่านี้ไปใช้ประกอบการกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้อย่างถูกต้อง

เพราะสถาบันการเงินผู้ให้กู้ จะต้องทราบฐานะทางการเงินของกิจการ ว่ามีความพร้อมในการชำระหนี้ได้หรือไม่ รวมถึงนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ที่สนใจลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท

 

การทำบัญชี เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัด

ประโยชน์ของการทำบัญชีเรื่องสุดท้ายที่จำเป็นที่สุดคือ เรื่องของการเสียภาษี การทำบัญชีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนภาษีได้อย่างถูกและประหยัด เพราะเมื่อกิจการทราบถึงผลกำไรขาดทุนของกิจการแล้ว  กิจการสามารถวางแผนได้ว่า ควรนำรายจ่ายใดมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้บ้าง เพื่อประหยัดภาษีและทำให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายจ่ายใดบ้างที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ที่บทความ ประหยัดภาษีนิติบุคคล ได้ยังไงบ้าง…ที่นี่มีคำตอบ)

          สรุปได้ว่า การทำบัญชีคือการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้บริหารกิจการนำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ ไปวางแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการ ให้สามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทว่าหากไม่สะดวกและมีเวลาจำกัด กิจการก็สามารถใช้บริการรับทำบัญชีจากสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพได้เช่นกัน

อ้างอิงข้อมูลจาก shorturl.asia/vgBOc