จดภาษีมูลค่าเพิ่มตอนไหน และใครที่ควรจดบ้าง

แว่นขยาย หาคำตอบว่า จดภาษีมูลค่าเพิ่มตอนไหน

มีคนสนใจส่งคำถามเข้ามาจำนวนมากเกี่ยวกับการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทั้งทางเพจ InflowAccount และทางเว็บไซต์ ว่าควร จดภาษีมูลค่าเพิ่มตอนไหน เพราะตอนนี้ตนเองก็เริ่มมีรายได้เข้ามาเป็นหลักล้านแล้ว

รู้ได้ยังไงจดภาษีมูลค่าเพิ่มตอนไหน ?

คำตอบง่ายๆก็คือ “จดตอนมีรายได้ถึงเกณฑ์กำหนด” 

เกณฑ์การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คือภาษีที่เก็บจากมูลค่าการซื้อขายและการให้บริการภายในประเทศ รวมถึงสินค้านำเข้า โดยมีกรมสรรพากรเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ ซึ่งปัจจุบันภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7%

โดยกฎหมายมีการบังคับให้ผู้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ยื่นจดไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มทุกๆ เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นจดทะเบียนเป็นต้นไป แต่ถ้าหากมีรายได้ตลอดทั้งปีเท่ากับ 1.8 ล้านบาทพอดี ยังถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ก็ยังไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ

ในบางรายที่ทำทั้งงานประจำและมีรายได้จากการทำธุรกิจของตนเองด้วย จะนำแค่รายได้จากการประกอบธุรกิจนอกเหนือจากเงินเดือนมาคิดเท่านั้น และยังมีรายได้บางประเภทที่ได้รับการยกเว้นไม่นำมานับรวมเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างเช่น

 • การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทั้งราชการและเอกชน
 • การให้บริการสถานศึกษา ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
 • ธุรกิจจำหน่ายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตภายในประเทศ
 • ธุรกิจจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศ
 • ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง

(กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 81)

ตัวอย่างการคำนวณรายได้…เข้าเกณฑ์ต้องจด VAT หรือไม่

วิธีการคำนวณว่าตนเองมีรายได้เกิน 1.8 ล้านหรือไม่ คือ สมมุติให้ผู้มีรายได้มีทั้งเงินเดือนที่เป็นรายได้ประจำ 500,000 บาทต่อปี และรายได้จากการขายเสื้อผ้าออนไลน์  1,000,000 บาทรวมทั้งปี และขายผักออแกนิกส์ 450,000 บาทรวมทั้งปี รายละเอียดดังนี้

เงินเดือนทั้งปี500,000 บาท
รายได้จากการขายเสื้อผ้าออนไลน์1,000,000 บาท
รายได้จากการขายผักออร์แกนิค450,000 บาท
สรุปรายได้ทุกประเภทตลอดทั้งปี

รวมเป็นรายได้ทั้งปี 1,950,000 บาท

วิธีการคำนวณรายได้ตามเกณฑ์ VAT ต้องนำเงินเดือนและรายได้จากการขายผักออแกนิกส์มาหักลบออกก่อน เนื่องจากเป็นรายได้ยกเว้น ดังนั้น จะเหลือรายได้ตลอดทั้งปีเพียง 1,000,000 บาท เพราะฉะนั้นจากกรณีตัวอย่างนี้ ยังไม่จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะ

ใครบ้างที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีรายได้ เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่มียกเว้นว่าผู้มีรายได้นั้นจะอยู่ในรูปแบบ “บุคคลธรรมดา” หรือ “นิติบุคคล”

นอกจากนี้ สำหรับสินค้าและบริการที่ผู้ประกอบการไม่ได้อยู่ในประเทศไทย แต่ขายผ่านตัวแทนที่นำเข้ามาขายในประเทศไทย ตัวแทนนั้นๆ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบจดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

จดภาษีมูลค่าเพิ่มยังไง

สำหรับใครที่เข้าเกณฑ์ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถขอจดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือสำนักงานสรรพากรสาขาต่างๆ ตามพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร โดยเตรียมเอกสารสำหรับขอจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

 • แบบคำขอจดทะเบียน ภ.พ.01 จำนวน 3 ฉบับ
 • ภ.พ.01.1 จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้ประกอบการ 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ตั้งเป็นสถานประกอบการ 1 ฉบับ
 • รูปภาพสำนักงานทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อย 4 ภาพ จำนวน 2 ชุด
 • แผนที่สำนักงาน 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ภาพถ่ายหนังสือการจัดตั้งคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล 1 ฉบับ
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) กรณีให้บุคคลอื่นยื่นจดทะเบียนแทนผิมีอำนาจของกิจการ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนของเจ้าของสถานที่ 1 ฉบับ (กรณีผู้มีอำนาจกิจการไม่ใช่เจ้าของสถานที่)
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 1 ฉบับ (กรณีผู้มีอำนาจกิจการไม่ใช่เจ้าของสถานที่)
 • สัญญาเช่า 1 ฉบับ (กรณีเช่าสถานที่ตั้งสำนักงาน)

จดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว…ต้องทำอะไรบ้าง

หลังจากจดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือ ออกใบกำกับภาษีทุกครั้งเมื่อมีการขายสินค้าหรือให้บริการ  รวมถึงต้องมีการทำรายงานรายการภาษีซื้อ ภาษีขาย สินค้าคงเหลือ และวัตถุดิบ พร้อมส่งยื่นรายงานแก่สรรพากรภายวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แม้ว่าเดือนนั้นๆ จะมี หรือไม่มีการซื้อขายก็ตาม

อยากออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มต้องทำอย่างไร?

 1. หากผู้ประกอบการเลิกกิจการ สามารถแจ้งยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มได้โดยยื่นแบบ ภ.พ.09 เพื่อแจ้งเลิกประกอบกิจการแก่สรรพากร
 2. ยังประกอบกิจการอยู่ และรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาท สามารถออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขคือ
 • มีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1.8 ล้านบาท ติดต่อกัน 3 ปี
 • กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ผู้ประกอบการเลือกขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้ยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่มติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีมูลค่าของฐานภาษีต่ำกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

โดยยื่นแบบ ภ.พ.08 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนกับกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยื่นกับกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ นอกจากนี้สามารถยื่นออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือที่กระทรวงการคลัง

ที่สำคัญหลังจากยื่นขอออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากยังมีชื่ออยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการยังจำเป็นต้องยื่นภ.พ. 30 เพื่อนำส่งภาษีรายเดือนไปทุกเดือนจนกว่าได้รับการขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สุดท้ายนี้…สำหรับใครที่ตอนนี้มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี เราขอย้ำว่าต้องไปจดภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะตามมาหากสรรพากรตรวจสอบพบ อีกทั้งยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าของเราอีกด้วยค่ะ