ตามหาพ่อค้าแม่ค้า online ที่อยากสัมมนาภาษี-บัญชี

เข้าร่วมไขความลับเรื่อง ภาษี-บัญชี รู้ทันสรรพากรภายใน 1 วัน
  ในงานสัมมนา “รู้ ครบ จบหมด บัญชีภาษี ธุรกิจขายของ online”

ค่าสัมมนา
4,900 บาท

ทำ บัญชีบริษัทโฆษณา เริ่มต้นอย่างไรดี

บัญชีบริษัทโฆษณา

บัญชีบริษัทโฆษณา …ผู้ประกอบการที่รับจ้างทำโฆษณาหรือตัวแทนโฆษณา ควรมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย เข้ากับทุกยุคสมัย และสามารถนำความรู้เรื่องเทคโนโลยีมาพัฒนา ปรับปรุงสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้าได้อีกด้วย 

นอกจากนี้บริษัทเจ้าของสินค้าที่ว่าจ้างผู้ประกอบการที่รับจ้างทำโฆษณาหรือตัวแทนโฆษณา ส่วนใหญ่เป็นเพราะมั่นใจว่าบริษัทรับจ้างทำโฆษณาหรือเอเจนซี่โฆษณาเหล่านี้ มีประสบการณ์การทำงานสูง และมีบุคลากรที่มีความสามารถมากมาย ที่พร้อมจะทำให้งานโฆษณาออกมาดี และประสบความสำเร็จ ดังนั้นบริษัทเจ้าของสินค้าจึงเลือกที่จะว่าจ้างบริษัทรับจ้างทำโฆษณาหรือเอเจนซี่โฆษณาเพื่อดำเนินการโฆษณาให้   

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการที่รับจ้างทำโฆษณาหรือตัวแทนโฆษณาในปัจจุบันมีบทบาทมากในการทำตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก หากมองในแง่รายได้ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย ดังนั้นการจัดทำ บัญชีบริษัทโฆษณา ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินของธุรกิจที่จดทะเบียนตามกฎหมาย รายละเอียดมีอะไรบ้างลองมาศึกษาพร้อมๆ กันดังนี้  

 

ลักษณะการวางระบบ บัญชีบริษัทโฆษณา ที่ดี

ระบบงานบัญชีบริษัทโฆษณา คือ ระบบงานบัญชีที่เริ่มจากแบบฟอร์มเอกสารหลักฐาน สมุดบัญชี รายงานทางการเงิน โดยการจัดทำบัญชีเริ่มจากการรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโฆษณา แล้วนำมาบันทึกทางการบัญชี และจัดทำตามหลักการบัญชีลงในสมุดบันทึกบัญชีแยกประเภท ซึ่งส่วนประกอบของระบบบัญชีมีดังนี้

  • เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีบริษัทโฆษณา เป็นเอกสารทางการเงินที่ผู้ประกอบการที่รับจ้างทำโฆษณาหรือตัวแทนโฆษณาได้รับจากการดำเนินงาน เอกสารที่ได้รับจะมีทั้งที่ได้รับจากบุคคลหรือหน่วยงานภายในและภายนอกกิจการ เมื่อรวบรวมเอกสารได้แล้วจะจำแนกตามประเภทบัญชี และรหัสบัญชี ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ในผังบัญชี เพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีต่อไป
  • สมุดบัญชี คือ บรรดาสมุดบัญชีที่ใช้ในการจดบันทึก รายการที่เกิดขึ้น โดยอาศัยเอกสารแบบพิมพ์ดังกล่าวเป็นหลักฐานอ้างอิงประกอบรายการ
  • การจัดทำงบการเงินหรือรายงานทางการเงิน เป็นการสรุปผลจากการบันทึกบัญชีบริษัทโฆษณา ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรูปของรายงาน โดยจัดทำจากข้อมูลยอดคงเหลือของทุกบัญชีที่รวบรวมไว้ในงบทดลอง งบการเงินหรือรายงานทางการเงิน ที่ประกอบด้วย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด งบต้นทุนการผลิต 

ข้อมูล บัญชีบริษัทโฆษณา มีอะไรบ้าง                                                                           

สำหรับการทำธุรกิจรับจ้างทำโฆษณาหรือตัวแทนโฆษณา จำเป็นต้องมีการวางแผนการทำบัญชีบริษัทโฆษณา เพราะจะช่วยเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ ทำให้สามารถตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย และสถานะทางการเงินว่ามีความเป็นไปได้ตามแผนดำเนินการที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งสิ่งที่ต้องพิจารณา ได้แก่ การประมาณการ การลงทุน ฯลฯ อีกทั้งยังช่วยในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ และโอกาสในการต่อยอดต่อไปได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ต้นทุนค่าแรง เป็นรายจ่ายของผู้ประกอบการที่รับจ้างทำโฆษณาหรือตัวแทนโฆษณาที่จ่ายให้กับทีมงานเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่จ่ายให้ในรูปของตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลางาน ค่ารักษาพยาบาล  ค่าประกันสังคม ค่าเดินทาง ฯลฯ

ต้นทุนค่าวัสดุ เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองทุกประเภทที่ใช้ในการดำเนินงาน เช่น กล้องอเนกประสงค์ที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งภาพนิ่งหรือจะเป็นวิดีโอ แอคชั่นแคม สมาร์ตโฟน ขาตั้งกล้อง ไม้กันสั่น ไฟวงแหวน ไมค์ไร้สาย คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

ต้นทุนการลงทุน เป็นต้นทุนทางด้านก่อสร้างอาคาร (เปิดเป็นบริษัทใหญ่) ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ตกแต่งภายใน ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้าง โดยคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง หากเป็นระบบเช่าให้นำค่าเช่ามาลงเป็นค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเป็นการซื้ออาคารซึ่งจะต้องผ่อนเป็นระยะยาว ก็ต้องมั่นใจว่าจะมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ ซึ่งการกู้เงินจากธนาคารในปัจจุบันมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น เพราะไม่ใช่แค่เงินที่ธนาคารให้มา ยังต้องมีค่าทำประกันต่างๆ ที่ต้องเสียเพิ่ม ต้องวางอนาคตให้ยาวๆ     

 

จดบริษัทโฆษณาจำเป็นต้องปิดงบหรือไม่

หากบริษัทโฆษณามีการจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล สิ่งที่ต้องทำตามมาคือเรื่องของการทำบัญชีบริษัทโฆษณา กิจการมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมายกำหนด โดยรวมถึงต้องปิดงบการเงินด้วย ซึ่งปกติถ้าบริษัทโฆษณามีนักบัญชีอยู่แล้วก็สามารถทำบัญชีรายเดือน ปิดงบรายเดือน ปิดงบการเงินรายปีเองได้ และใช้บริการตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานบัญชี เพื่อส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการปิดงบการเงินที่ควรรู้ประกอบด้วย

– ปิดงบการเงินรายปี กำหนดให้ต้องปิดงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนดคือปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลจากการจัดทำบัญชีแสดงรายรับ-รายจ่ายของกิจการตลอดทั้งปี และดำเนินการโดยนักบัญชีตำแหน่งสมุห์บัญชี ผู้จัดการแผนกบัญชี ผู้ทำบัญชี เป็นพนักงานประจำของบริษัท แต่ถ้าเป็นบริษัทโฆษณาที่ยังไม่มีเงินทุนมากพอในการจ้างพนักงานบัญชี ก็นิยมจ้างสำนักงานบัญชีในการปิดงบการเงิน รวมถึงบริการด้านทำบัญชีและภาษีอื่นๆ ด้วย

– ปิดงบการเงินรายเดือน เป็นการปิดงบการเงินเป็นรายเดือน เพื่อให้ทราบผลประกอบการภายในเดือนนั้นๆ ซึ่งมีประโยชน์กับผู้ประกอบการที่รับจ้างทำโฆษณาหรือตัวแทนโฆษณาในการใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการเงินได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามข้อมูลของงบการเงินจากการปิดงบรายเดือนถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์เท่ากับปิดงบการเงินรายปี เนื่องจากยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี  

 

กล่าวโดยสรุป เมื่อผู้ประกอบการรับจ้างทำโฆษณาหรือตัวแทนโฆษณาที่เปิดบริษัท ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม ระบบบัญชีบริษัทโฆษณาต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องของการจัดทำเอกสารทางบัญชี บัญชีต้นทุน การปิดงบต่างๆ ฯลฯ หากไม่มีระบบบัญชีบริษัทโฆษณาธุรกิจอาจไม่ราบรื่น ข้อมูลอาจผิดพลาดถึงขั้นโดนตรวจสอบจากกรมสรรพากรก็เป็นได้