“บริษัทจำกัด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด – ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” ต่างกัน! จดทะเบียนนิติบุคคล แบบไหนดี

จดทะเบียนนิติบุคคล
การทำธุรกิจเมื่อมาถึงจุดที่เริ่มเติบโต ย่อมต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีรายได้และรายจ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากที่เคยบริหารเพียงคนเดียวแบบบุคคลธรรมดาอาจไม่เพียงพอ ต้องหาหุ้นส่วนและทีมงานเข้ามาช่วยเสริมทัพ และการ จดทะเบียนนิติบุคคล ก็จะแวบเข้ามาในความคิดของเจ้าของธุรกิจอย่างแน่นอน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีแนวคิดจะ จดทะเบียนนิติบุคคล เจ้าของธุรกิจต้องศึกษาข้อมูลรูปแบบนิติบุคคลเสียก่อน เพราะถึงแม้การจดทะเบียนนิติบุคคลจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากขั้นตอน การเตรียมเอกสาร และเงื่อนไขต่างๆ ค่อนข้างเยอะ ซึ่งก่อนตัดสินใจสามารถปรึกษาจากสำนักงานบัญชี หรือให้ทางสำนักงานบัญชีดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ ก็จะสะดวกกว่า ทั้งนี้ การจดทะเบียนนิติบุคคลสามารถทำได้ 3 แบบ คือ 1.บริษัทจำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โดยแต่ละแบบมีความแตกต่างในรายละเอียดพอสมควร เจ้าของธุรกิจต้องพิจารณาแบบที่เหมาะกับธุรกิจของตนเองก่อนดังนี้  

บริษัทจำกัด

บริษัทจำกัด เป็นรูปแบบที่มีผู้นิยมจดทะเบียนนิติบุคคลมากที่สุด โดยเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียนนิติบุคคลแบบ “บริษัทจำกัด” คือ – ต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป – แบ่งทุนออกเป็นหุ้นละเท่าๆ กัน หุ้นจะต้องมีราคาไม่น้อยกว่าหุ้นละ 5 บาท ต่อ 1 หุ้น หรือรวมแล้วทุนขั้นต่ำ 15 บาท – ผู้ถือหุ้นทุกคนจะรับผิดชอบในหนี้สินกิจการ เฉพาะในส่วนที่ต้องชำระเงินทุนตามค่าหุ้นที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น หากชำระครบแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นในกิจการอีก – บริหารงานโดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียนนิติบุคคลแบบ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” คือ – ต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป – ไม่มีกำหนดทุนขั้นต่ำ – ผู้ถือหุ้นมี 2 แบบคือ 1) “จำกัด” ความรับผิด คือรับผิดชอบตามเงินลงทุนของตนเอง แต่จะไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจในกิจการ มีสิทธิ์เพียงสอบถามการดำเนินงานของกิจการได้ 2) “ไม่จำกัด” ความรับผิด คือรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจการ โดยมีสิทธิ์ตัดสินใจต่างๆ ในกิจการได้อย่างเต็มที่ (หุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด)  

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนสามัญ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน จัดอยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดา 2) ห้างหุ้นส่วนสามัญแบบจดทะเบียน เรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โดยเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ต้องการจดทะเบียนนิติบุคคลแบบ “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” คือ – ไม่มีกำหนดทุนขั้นต่ำ – ต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้สินของกิจการอย่างไม่จำกัด แต่หุ้นส่วนทุกคนมีสิทธิ์จัดการกับกิจการ และแบ่งปันกำไรจากกิจการได้

ความแตกต่างระหว่าง  “บริษัทจำกัด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด – ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล”

บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
แบ่งทุนละเท่าๆ กัน หุ้นราคาไม่น้อยกว่าหุ้นละ 5 บาท ต่อ 1 หุ้น ทุนขั้นต่ำ 15 บาท ไม่มีกำหนดทุนขั้นต่ำ ไม่มีกำหนดทุนขั้นต่ำ
ผู้ถือหุ้นทุกคนรับผิดชอบในหนี้สินกิจการ เฉพาะในส่วนที่ต้องชำระเงินทุนตามค่าหุ้นที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น ผู้ถือหุ้นมี 2 แบบคือ 1)จำกัดความรับผิด คือรับผิดชอบตามเงินลงทุน 2)ไม่จำกัดความรับผิด คือรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมด ร่วมรับผิดชอบหนี้สินของกิจการอย่างไม่จำกัด
 

ความรับผิดชอบด้านบัญชี-ภาษีเมื่อจดทะเบียนนิติบุคคล

ในส่วนของการดำเนินกิจการตามกฎหมาย หลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว สำหรับ “บริษัทจำกัด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด – ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” จะเหมือนกันคือ – จัดทำบัญชีรายเดือน ปิดงบการเงิน – จัดหาบริการรับตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เป็นอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ – ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าหากกิจการมีการจด VAT ไว้ จะต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 ทุกเดือน แม้เดือนนั้นๆ ไม่มีรายการการค้าก็ตาม – ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน (แต่ถ้าหากไม่มีการหัก ณ ที่จ่าย ก็ไม่จำเป็นต้องยื่น) – ยื่นภาษีนิติบุคคลทั้งแบบครึ่งปีและสิ้นปี  โดยเสียอัตราภาษีสูงสุด 20% เท่ากันทั้ง 3 แบบ – ยื่นประกันสังคม เมื่อกิจการได้ขึ้นทะเบียนนายจ้าง และมีพนักงานประจำ ด้วยแบบ สปส.1-10 ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน – ยื่นส่งงบการเงิน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

จดทะเบียนนิติบุคคลมีดีอย่างไร

แม้ว่าความสำคัญของการเลือกจดทะเบียนนิติบุคคล อาจจะอยู่ที่การได้ประโยชน์และความคุ้มค่า ทั้งเรื่องของการดำเนินกิจการ การสร้างระบบการบริหาร ความน่าเชื่อถือ และภาษีที่ต้องเสียในอัตราที่ถูกกว่ารูปแบบบุคคลธรรมดา กล่าวคือเมื่อจดทะเบียนนิติบุคคล จะต้องเสียภาษีตามภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าเป็นกิจการทั่วไป จะเสียภาษีอยู่ในอัตรา 20% ของกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี แต่ถ้าหากเป็นกิจการที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่เกิน 5,000,000 บาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท จะได้รับสิทธิ์เสียภาษีในรูปแบบ SMEs ซึ่งถูกกว่า โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ “แนวทางวางแผนภาษีนิติบุคคล” แต่อย่างน้อยอย่าลืมเลือกบนพื้นฐานความพร้อมทางธุรกิจของตนเอง ความพอเหมาะที่เจ้าของธุรกิจสามารถควบคุมและบริหารจัดการต่อได้ในอนาคต

OUR STORY

เรามีชื่อในการช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจในเรื่องบัญชีและภาษีเพื่อให้เจ้าของธุรกิจมั่นใจว่าบัญชีและภาษีที่ทำออกมานั้นถูกต้องอีกทั้งเรายังให้คำแนะนำกับเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจที่กำลังเติบโต ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจต่างๆ

ไม่ว่าจะเรื่องจำนวนคนหรือเวลาที่มีน้อยกว่าบริษัทระดับ Corporate หรือความรู้ในการบริหารจัดการภาษีซึ่งเราก็มีผู้ตรวจสอบบัญชี CPA คอยให้คำแนะนำกับเจ้าของธุรกิจทุกท่าน

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการ บริการบัญชีด้วย เราขอแนะนำ