งบกระแสเงินสด

เช็กสภาพคล่องของกิจการจาก… งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด มีไว้ช่วยวัดความสามารถในการบริหารเงินสดของกิจการโดยสรุปจำนวนเงินสดที่กิจการรับเข้าและจ่ายออกในระหว่างปีซึ่งทำให้ผู้ใช้งบเข้าใจถึงที่มาของและการใช้ไปของเงินสดของกิจการ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบกำไรขาดทุน บอกเราว่ากิจการของเราทำกำไรได้เท่าไหร่ตลอดทั้งปี โดยส่วนประกอบหลักๆได้แก่ รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และกำไรขาดทุนสุทธิของกิจการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบดุลเป็นงบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันที่กำหนดในงบ ซึ่งประกอบด้วย 3ส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินบริษัท

รู้จักกับความลับของ งบการเงินบริษัท ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

งบการเงินก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของบริษัท การจะดำเนินกิจการบริษัทให้เลือดไปเลี้ยงทุกส่วน และมีสุขภาพที่ดี กิจการจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลการดำเนินงาน รวมถึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ

รับทำบัญชีราคาถูก

รับทำบัญชีราคาถูก กับรับทำบัญชีที่มีคุณภาพต่างกันอย่างไร?(อ่านจบไม่โดนหลอก)

หากเราเข้าไปค้นหาบริการทางบัญชีจากอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันจะพบว่ามีราคาที่หลากหลายมาก ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นที่หลักพัน และถูกลงไปจนถึงเริ่มต้นแค่เพียงหลักร้อย